Полезна информация за дейността на ГПК Карлък-сс в землището на село Солища

В землището на село Солища община Смолян ГПК Карлък-СС извършва:
1. Залесяване с горско дървесни или плодни видове дървета върху стопанисваните от нея площи в горския фонд.
2. Извършва услуги за залесяване на изоставени частни земеделски земи, подложени на ерозионни процеси по предложение на собствениците.
3. Извършва подпомагане на естественото възобновяване, където това е възможно и е по-евтино от класическата практика „залесяване“.
4. Извършва отглеждане на млади насаждения до 40 годишна възраст с материален и без материален добив.
Ползването на билки, гъби и други продукти представляващи странична на горскостопанската дейност, можете да ползвате от територията на кооперацията при цени определени с ПМС №202/11.08.2008г. обн.дв.бр.73/19.08.2008г.
Продукцията от дърводобивната и дървообработващата дейност, можете да закупите с предварителна заявка на цени по действащ ценоразпис.